Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » yaz l m kar la t rma icin uygulama urun ya am dongusu yonetimi


Kurumsal Yazılım Seçiminde En İyi Uygulama
Kurumsal yazılım seçerken zaman ve maliyet kaybı yaşamamak için işletme ve teknik gereksinimlerin uygun bir şekilde tanımlanmasının ardından harekete geçilmelidir. Uygun ERP çözümü için gerekli aşamaları takip ederseniz başarıya ulaşabilirsiniz.

yaz l m kar la t rma icin uygulama urun ya am dongusu yonetimi  Kurumsal Yazılım Seçiminde En İyi Uygulama Kurumsal Yazılım Seçiminde En İyi Uygulama Mehdi Aftahi and Mesut Farzini - Nisan 11, 2013 Read Comments            Mehdi Aftahi, Chief Technology Officer       Mesut Farzini, TEC Türkiye Genel Müdürü IT (BT) edinimine ve satin almaya yönelik kararlar siklikla karsilanmamis beklentiler, iç politika gündemler, tedarikçi vaatleri ve marka isminin reklamindan olusan bir atmosfer içinde verilmektedir. Kararlar yönetsel talimatlarla, Devamı…
Moda Sektörü İçin Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi
Product Lifecycle Management (PLM) for Fashion is an evaluation model containing tailored PLM criteria and extra functionalities that serve the specificities of this industry in order to help fashi...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » yaz l m kar la t rma icin uygulama urun ya am dongusu yonetimi


, 1Com nasýl 3Com Oldu
3com bunun dýþýnda oluyor no-büyüme modem ve high-end að iþletmeler var. Zaten yüksek büyüme Palm ünitesi kapalý bükülmüþ var. Ne kalacak?

yaz l m kar la t rma icin uygulama urun ya am dongusu yonetimi  büyük rakipleri için bir imtiyaz Cisco Systems (NASDAQ: CSCO) ve Nortel         Aðlar (NYSE: NT), diðerleri arasýnda, 3Com high-end að dýþýnda eðmeyeceðim         iþ. Kuþatýlmýþ að firma bazý üst düzey ekipman satacak         Motorola (NYSE: MOT) ve COREBuilder high-end onun ailesi öldürmek         anahtarlama ürünleri, eski rakip Extreme Networks (: EXTR NASDAQ) yönelen         Teknolojinin bu tür için, daha önce bildirilmiþtir. 3Com Devamı…
Ticaret Bir GM karþýlar: Web Þimdi A Really Big Parçalarý Bölümü Has
General Motors onun alýcý ve satýcý için küresel satýn alma pazar oluþturmak için Ticaret Kiþinin E-ticaret sistemleri kullanacak.

yaz l m kar la t rma icin uygulama urun ya am dongusu yonetimi  gibi rakiplerinden   ve Teknoloji yazýlým sistemleri satýyoruz Concur, o zaman bu bir çok þey var   Ticaret Bir için. Biz doðru görünümü oldukça farklý olduðuna inanýyorum. Ne bu   Þirketler satýyoruz E-ticaret aðlarýný olduðunu. Kadar imzalar Bir tedarikçi   Bir Ticaret Bir að iki ek Ticaret Bir baðlý olacaktýr ile   yollar. Ýlk olarak, birçok deðilse en Ticaret Bir aðlarý daha büyük bir parçasý olacak   að, Bu birçok kütüphane þimdi olduðu gibi ayný Devamı…
Bir ERP Paketi Uygulama More Than Fonksiyonlar ve Özellikleri Need Birinci Bölüm: Yönetici ve Özell
Bir ERP paketi seçtiniz. Þimdi yazýlým uygulama hakkýnda endiþelenmenize gerek. Bu makalede, bir satýcý da proje ekibi, son kullanýcýlar için uygulanmasý daha kolay yapabilirsiniz arz edebileceklerini araçlarý dört kategoride bakar, ve BT departmaný. Eðer uygulama devam etmeden önce araç olmasýný isteyebilirsiniz hangi araçlarý görmek için okumaya devam edin.

yaz l m kar la t rma icin uygulama urun ya am dongusu yonetimi  seçme (ERP) paketi, bu, yazýlýmýn iþlevleri olduðundan emin olmalýdýr nedenle Bu duruyor ve özellikleri gereken desteði vermek için. Ama bir kez bu güvence þimdi yazýlým uygulama hakkýnda endiþelenmenize gerek, elde edilir. Bu makalede, bir satýcý saðlayabilir ve proje ekibi, son kullanýcýlar için uygulanmasý daha kolay yapabilirsiniz araçlar dört kategoride bakar, ve BT departmaný. Eðer uygulama devam etmeden önce araç olmasýný isteyebilirsiniz hangi araçlarý görmek Devamı…
Tedarik Zinciri Yönetimi Bugün Mühendisi-to-order Þirketler Nasýl Yardýmcý Olur
Günümüzün rekabetçi mühendis-to-sipariþ (ETO) üretim ortamýnda, zamanýnda ve bütçe dahilinde bileþenleri tedarik önemlidir. Artan yakýt maliyetleri ve artan uluslararasý ticaret ile, tedarik zinciri yönetimi yazýlým ETO kuruluþlarý olsun-ve yardýmcý olabilir kalmak-rekabetin önünde.

yaz l m kar la t rma icin uygulama urun ya am dongusu yonetimi  kurumsal kaynak planlamasý (ERP) yazýlýmý üretim ortamýnda proje tarihleri ​​ve kilometre taþlarý yönetir. Ancak, kaynak küresel bugünkü artan miktarda, ek iþlevsellik gereklidir ve SCM yazýlým resmin içine giriyor bu. Hassas bileþenleri tasarýmý ve ürünün üretim sürecinde farklý kaynaklardan yönlendirilen gerekir Çünkü , tedarikçiler müþteriye bu gereksinimleri teslim edebilmek için yeterli zaman ürün gereksinimlerinin farkýnda olmasý gerekir . Nasýl Devamı…
Servis Yönetimi Bir Lider çok boyutlu Büyüme takýmlarý
1999 yýlýnda kurulan, Servigistics, baþlangýçta bir servis parçalarý planlama ve optimizasyon (SPP / O) uzmaný, tam teþekküllü hizmet yaþam döngüsü yönetimi (SLM) platform haline gelmiþtir. PJ Jakovljevic, Teknoloji Deðerlendirme Merkezleri (TEC) baþ analisti, satýn almalar ve geliþmelerin þirket tarihinin aþaðý çalýþýr ve görüþmeler Mark Vigoroso, küresel pazarlama ve ittifaklar Servigistics 'kýdemli baþkan yardýmcýsý.

yaz l m kar la t rma icin uygulama urun ya am dongusu yonetimi  zaman s üç bölümlük yazý dizisi, biz sadece övgü deðil, ayný zamanda bazý çekinceleri ve endiþeleri vardý. Yani , þimdi çözüm planlama iki örtüþen parça olan Servigistics ek olarak (yani, Xelus , çözüm planlama öncü parçalarý, hangi týklayýn Ticaret ile geldi ve Servigistics orijinal ürün), hizmet platformu strateji yerli kurumsal kaynak planlamasý olmamasý Servigistics açýsýndan þüpheli görünüyordu (ERP) ve / veya kurumsal varlýk yönetimi (EAM) yetenekleri Devamı…
Ürün Yaþam Döngüsü Yönetimi Orta pazarýnda En Ýyi bakýmlý Gizli
Adý Omnify Yazýlým pek bir ürün yaþam döngüsü yönetimi (PLM) liderlerinden düþünüyor akla gelebilir, ama bu parça aþaðý deðiþebilir

yaz l m kar la t rma icin uygulama urun ya am dongusu yonetimi  özel finanse edilen bir  Yazýlým , Andover, Massachusetts, (ABD) tabanlý saðlayýcý Omnify ürün yaþam döngüsü yönetimi (PLM) çözümleri. Satýcýnýn ürün içerik yönetimi çözümleri 200 yardýmcý olmuþtur orijinal ekipman üreticileri (OEM) ve katmanlý iki katmanlý üç elektronik üretim hizmetleri (EMS) saðlayýcýlarý ürün yeniliði hýzlandýrmak ve karlýlýðýný artýrmak, geliþtirme döngülerini kýsaltmak. Omnify müþterilerinin çoðu gelirlerinin az 500 $ Devamı…
Kanal Yönetimi Shuffle
Yöneticiler ve orta yönetim sürekli belirleme politikasý, süreç ve bir veya birden fazla kanal yönetimi etrafýnda teknoloji ile karþý karþýyayýz. Baþarýlý kanal yönetimi için kritik nedir?

yaz l m kar la t rma icin uygulama urun ya am dongusu yonetimi  uygulamalarý ve süreçleri, vb Yazýlým satýcýlarý satýþ döngüsü sýrasýnda ve uygulama aþamasýnda iki katý alan uzmanlýðý saðlamalýdýr. zihniyet bir deðiþim bir zorunluluktur-politikalar, süreçler ve kapalý politikalarý, süreçlerin yeni zihniyet karþý bir kanal ortak bir el oluþturmak destekleyen teknolojilerin eski zihniyet, ve kurumsal bir uzantýsý olarak kanal ortaklarý deðerlendirmekte ve müþterileriniz için bütüncül ve toplam teklifleri oluþturur Devamı…
Federal Sözleþme Yönetimi ve Satýcýlarý 'Hazýrlýk Birinci Bölüm: Federal Ýhale içine Küçük Bayiler
Tüm kurumsal satýcýlarý ERP için gidip çözümler, küçük orta ve büyük havacýlýk ve savunma (A & D) ve iþ geliþtirmek için istediðiniz zaman, mühendis-to-sipariþ (ETO), fason üretim, bakým, onarým ve revizyon (MRO) ve proje odaklý üretim þirketleri gibi hükümet sözleþme gereksinimlerini karþýlamak için ihtiyaç karþý karþýya kalabilirler.

yaz l m kar la t rma icin uygulama urun ya am dongusu yonetimi  Comments Olay Özet uygulama yazýlýmý için piyasada küçük, son derece odaklý satýcýlarýnýn çok sayýda vardýr. Bu satýcýlarý için iþ modeli daha genel ürünleri ile bir araya geldi edilemez özel istekleri olan nispeten küçük, sýký bir þekilde tanýmlanmýþ pazar odaklanýr. Bu uzmanlar, butik, ya da niþ satýcýlarý (ne bu terimlerin aþaðýlayýcý bir þekilde içindir) derinlemesine ürün fonksiyonlarý ve pazar yeri samimi bilgi alarak, veya hizmet sunarak rekabet Devamı…
Açgözlü Satýcý onun Kurumsal Varlýk Yönetimi Potansiyel Geniþletiyor
IFS müþterilerine sunmak için çok þey var. Onun IFS Uygulamalarý paketi þimdi hýzlý veri alýmý için bir varlýk yaþam döngüsü yönetimi modülü sahiptir. IFS de uluslararasý standartlara güçlü bir baðlýlýk vardýr ve iSC, deniz ve deniz operasyonlarý uzmanlýk kendi satýn ile.

yaz l m kar la t rma icin uygulama urun ya am dongusu yonetimi   bir yerli üniforma ortamda yazýlmýþ zaman herhangi bir ürün en iyi performansý olmasýdýr. Adil olmak gerekirse, IFS de istemci tarafýnda Microsoft teknolojileri iyi bilen ve IFS Akýllý Masaüstü inisiyatif ve ilgili IFS Business Analytics ürün (Excel için eski IFS Smart Client ) bu iyi örneklerdir. Haziran 2007 de, IFS IFS Business Analytics sunan, bir ofis iþ uygulamasýnýn Kuzey Amerika lansmaný (OBA) Microsoft Office 2007 kullanýcýlarý için IFS Uygulamalarý ERP yazýlýmý Devamı…
Microsoft Teknik Ed 2.000 Win2K Katýlýmcý Að Sefil baþarýsýz
Bir Windows 2000 masaüstü otururken biz sadece sadece tüm süreci anlamsýz yapmak gibi geniþ alan að hýzlarýný ve beslemeleri çok kötü olduðunu bulmak için oturum açma iþlemini tamamlamak için saðlam bir beþ dakika bekledi.

yaz l m kar la t rma icin uygulama urun ya am dongusu yonetimi  web eriþimi eriþebilir, ne yazýk ki         oldukça o kadar kolay deðildi. Konferansý         Darbe         Konferans Katýlýmcýlar yýllýk Microsoft Teknik katýlmak ile $ 1395 (USD) ödedi         Ek olarak idari ve geliþtirme ipuçlarý için ed konferans,         en son kesme kenarý yazýlým ve donaným görüntüleme. Eðitim sýrasýnda         oturumlarý sorunsuz gitti ve satýcý fuar baþarýlý oldu; kullanýcý eriþimi Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others