Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » lisans anla malar


Açık Kaynaklı İş Zekası: Dipten Gelen Dalga
Mevcut ekonomik iklim içinde, kuruluşlar tüm kurumsal yazılımlarla ilgili masrafları incelemek ve akılcı hale getirmek zorundadırlar. Doğrudan bir sonuç olarak,

lisans anla malar  izin vermese de, çift lisans modeli gibi mekanizmalar ortaya çıkmıştır. Böylelikle ticari tedarikçiler açık kaynaklı lisans mevzuatlarına uyan ve ilave bir ücretle ticari bir lisans sunan bir ortak lisans altında yazılımlarını iletebilmektedirler. Tedarikçiler destek, eğitim, danışmanlık ve gelişmiş özellikler gibi hizmetler için kullanıcılardan ücret talep edebilmektedirler. Geçtiğimiz iki yıl içerisinde, ticari açık kaynak tedarikçileri faal olarak kurumsal uygulama Devamı…
Kesikli Üretim (ERP)
The simplified definition of enterprise resource planning (ERP) software is a set of applications that automate finance and human resources departments and help manufacturers handle jobs such as or...
Start evaluating software now
Ülke:
 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » lisans anla malar


Microsoft Dynamics CRM hakkında az bilinen (sosyal) gerçekler
TEC' nın 2010 blog serisi Microsoft Dynamics CRM, ben Microsoft ürün işlerine devam eden iyimser durumunu ele ve tüm Microsoft Corporation geç içinde en iyi

lisans anla malar  sağlar. PJ: Hala ne lisans yok düz CRM gerekli olduğunda uzun ilişki yönetimi (xRM) platformunda geliştirilmiş bir iş uygulamasını kullanmak için gerekli olduğu konusunda piyasada karışıklık gibi görünüyor. Mutlu etmek açıklamak? DP: Microsoft Dynamics CRM 2011, çalışan Self-Servis istemci erişim lisansı (CAL) adı verilen yeni bir lisans seçeneği sunuldu. Bu özel kullanıcı arabirimleri (arayüzü) oluşturma, güncelleştirme ve izleme çalışmaları, profil ve işletme Devamı…
Uyumsoft
Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri A.Ş., 1996 yılında uyum içinde güçlerini birleştiren 5 arkadaşın ortaklığında İstanbul@da kuruldu. Kurumsal Kaynak

lisans anla malar  Aynı zamanda, çalışanlarının yüksek lisans ve doktora programlarını desteklerken, masraflarını üstlenebilmektedir. Çalışanlarının yanı sıra, girişimci ruhu da destekleyen Uyumsoft, iş ortağı olmak isteyenlere, firma bünyesinde ofisi kullanma imkanı sunarken, sekretaryadan elektriğe, güvenlikten temizliğe kadar tüm hizmetleri ücretsiz edinme imkanı vermektedir. Böylelikle, Uyumsoft ekosisteminin gelişimi de desteklenmektedir. Yazılım ve danışmanlıkta, dünyaya Devamı…
Oracle Corporation: Jack-of-All-Esnaf ve Bazý Yüksek Lisans olmak için Yüksek Uçan
Veritabaný ve kurumsal uygulama satýcý Oracle kendisi aerodinamik vardýr, geçmiþin zorluklarý aþmak ve hazýrlanan ve gelecek için istekli görünüyor. Biz en son duyurularý ile ilgili görüþümüzü ifade eder.

lisans anla malar   Jack-of-All-Esnaf ve Bazý Yüksek Lisans olmak için Yüksek Uçan CRM iþlevselliði , Oracle ýn Uygulamalar , Oracle Sipariþ Yönetimi , CRM sistem entegrasyonu , kurumsal kaynak planlamasý , ERP sistemi , ERP satýcýlarý , kurumsal kaynak planlama uygulamalarý , geniþletilmiþ ERP çözümleri , ERP paketleri /> Oracle Corporation: Jack-of-All-Esnaf ve Bazý Yüksek Lisans olmak için Yüksek Uçan P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments Etkinlik         Özet Devamı…
Nerede ERP (Ya iyi, Nerede Baþlý Olmalý) Baþlý mý? Bölüm 4: ASP'nin ve Yeni Fiyatlandýrma Modelleri
Bu Son bir not, Uygulama Servis Saðlayýcýlarý (ASP) desteði giderleri, yaramaz uygulamalarý ve sunucu kesintilerini, ve nasýl gibi ERP yazýlýmý doðasý hizmetleri içine geliþtikçe ve / veya barýndýrýlan modelleri gibi ERP sorunlarýnýn yanýt olarak internette ortaya çýkan anlatýlýr Piyasada kullanýcý tabanlý lisans sonun baþlangýcý yaþýyor olabilir. Kullanýcý Öneriler vardýr.

lisans anla malar  geliþtikçe, piyasa kullanýcý tabanlý lisans sonun baþlangýcý yaþýyor olabilir. Bir geliþmekte olan fiyatlandýrma modeli sadece elektrik tabanlý, tabakalý fiyatlandýrma modelleri ile kullanmak için ne ödeme kullanýcýlarýn sözünü dýþýnda tutar. Bir þirketin Web sitesine ziyaretçi gibi, sýradan kullanýcýlar yeni bir bölge için eriþilebilir yazýlým. yapar bu yana internet kullanýmý, bu lisans deðiþim arkasýndaki itici güçtür Daha az dörtte biri ERP projeleri Devamı…
Intentia Muhtemelen Yaz görünce
Intentia yeni bir ürün portföyü ve lisans gelirlerinde hýzlý bir artýþ ile, yeni bir büyüme fazý giriyor umuyor. Þirket son olarak karlýlýk elde ile eþ zamanlý olarak geniþletmek için kararlý görünüyor.

lisans anla malar  açýkladý         mali 2000. Lisans gelir üçüncü çeyreðine göre% 46 arttý         1999 ve yýlýn ilk dokuz ayýnda% 23. Þekil temsil         beri tek bir çeyrek için lisans geliri en hýzlý büyüme         1998 üçüncü çeyreðinde. Ancak, danýþmanlýk gelir tutmaya devam         1999 yýlýnda ayný çeyreðine göre% 9 azalarak geri toplam gelir. Net         çeyrek için gelir (Þekil 1), 19.700.000 $ anlamlýydý. Þekil Devamı…
Demystifying SAP Solution Manager
Birçok büyük kuruluþ bölümler arasýnda farklý yazýlým sürümleri tek baþýna sistemleri-let tüm yazýlým yönetmek için mücadele veriyor. Yazýsýnda, TEC baþ analisti PJ Jakovljevic SAP Solution Manager, merkezi desteði ve sistem yönetimi için benzersiz bir teklif, karmaþýk BT ortamý ile müþteri aðrý hafifletmek için, sistem daðýtým, operasyon, ve sürekli iyileþtirme tüm yönlerini kapsayan anlatýlýr.

lisans anla malar  ürün yönetimi , yazýlým lisans yönetimi yazýlýmý , , envanter yönetimi için yazýlým , yazýlým proje yönetimi , açýk kaynak yazýlým daðýtým , müþteri yönetimi yazýlýmý , yazýlým yama yönetimi , yazýlým daðýtým planý , istemci yönetimi yazýlýmý , satýþ yönetimi yazýlýmý , , gider yönetimi çözümü , yazýlým lisanslama yönetimi , veri merkezi yönetim yazýlýmý , deðiþim yönetimi yazýlýmý , yazýlým envanter yönetimi , iþletme yönetimi Devamı…
AspenTech'in FY2000 Tanýmý aranýyor
Bilgisayar destekli kimya mühendisliði yazýlým geliþtirici olarak 1981 yýlýnda kurulan Aspen büyüme yönetimi ve yürütme düzeyinde iþlem üretimi için geniþ bir uygulama çeþitli sonuçlandý. Iþaretleme gelirleri ile sert vurdu, Aspen iþ canlandýrýcý ve tedarik zinciri yönetimi pazarýndan pay yakalama umuduyla en karlý unsurlarý olan ürün paketi aþaðý damýtma edilir.

lisans anla malar   aspentech iþten , aspentech lisans , aspentech logo , aspentech Ortadoðu , aspentech mimi , aspentech pims , aspentech artý , aspentech yazýlým , aspentech SQLplus aspentech stok , aspentech destek , aspentech kullanýcý konferans , aspentech. inc , üretim yürütme sistemi , Prosim , superpro tasarýmcý /> AspenTech in FY2000 Tanýmý aranýyor Steve McVey - Haziran 28, 2013 Read Comments AspenTech in   FY2000 Tanýmý aranýyor S. McVey - 1 Eylül 1999 Satýcý   Özet kurulan Devamı…
Oracle Geri Dönüþ Onun Yollarý mends
Geleneksel tartýþma ýlýmlý bir miktar üzerinde geliþmek ve deneme balon bir dizi uçmak için onun eðim raðmen, Oracle, ayný zamanda sýk sýk stratejisini deðiþtirerek ve daha iyi çalýþacak bir çakmak benimseyerek, pratik bir þirket olmuþtur. Oracle'ýn azalan gelir ve kar acý belirtilmiþtir Böylece, þirket, müþterilerine yatýþtýrmak için ve rekabet ile adil oynamak için bazý gecikmiþ hamle atýyor. Zaman yalnýzca Oracle birlikte onun hareket almak için ve gelecekteki canlanmasý için kendini konumlandýrmak için bu yavaþ ekonomik zamanlarda kullanýlan olup olmadýðýný, ancak, söyleyecektir.

lisans anla malar   11i paketi , Oracle lisans gelirleri Oracle 11i E-Business Suite , Oracle Application Kullanýcýlarý Grubu , oaug , uygulamalarýný programlama arayüzleri , Uygulama Sunucusu Pazar /> Oracle Geri Dönüþ Onun Yollarý mends P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments Oracle Geri Dönüþ Onun Yollarý mends Olay Özeti     Aralýk ta     13, Oracle Corporation (NASDAQ: ORCL), en büyük veritabaný saðlayýcýsý ve     e-iþ için yazýlým uygulamalarý en büyük Devamı…
SAP Bölüm yýlýnda Yarýþmacýlar 'Plight On zenginleþtiði
SAP rakiplerinden birçok kan gölüne arasýnda Q2 2001 teyit yýlýn geri kalaný için olumlu için iyimser sonuçlarýný açýkladý. Ancak, ABD'de negatif lisans gelir artýþý, Ticaret Bir yanma para yatýrým için bir diðer pazarlara ABD'den olasý basamaklý ekonomik yavaþlama, ve net kar düzeltme nedeniyle, dikkatli bir inceleme ve orta dikkatli neden olabilir.

lisans anla malar  sadece% 6 arttý olurdu. Lisans gelirleri% 17 büyüdü         Danýþmanlýk gelirleri 529 milyon EUR 35% artarken milyon 528 EUR.         Ancak, unutulmamalýdýr ki önemli Amerika da lisans gelirleri         ise sabit döviz kurlarýnda bu bölge,% 11 (ABD de% 3) düþüþ         hoþ olmayan bir% 17 düþüþ (ABD de% 12) olurdu.       için         üst üste ikinci çeyrekte, þirket ek bilgi saðlamaktadýr         Bazý ERP bitiþik Devamı…
ÖTV a Vengeance ile Geri Geliyor
ÖTV A.Þ., farklý sektörlerde bir dizi için bir BT çözümleri saðlayýcýsý, 30 Haziran 2000 tarihinde sona eren üç aylýk, ÖTV sürecini sektörel çözümlerden iþ içinde lisans ücreti gelir için bir rekor çeyrek olduðunu açýkladý. Proses endüstrilerinde þirket çapýnda, küresel hesaplarý ile devam baþarý yaþandýðý iddia, þimdi müþteri olarak Kuzey Amerika'da en iyi 16 gýda iþlemcileri sekizi vardýr ÖTV,.

lisans anla malar  2000 tarihinde sona eren, lisans ücreti gelir içinde bir rekor çeyrek oldu         ÖTV sürecini sektörel çözümlerden iþ. Için toplam lisans ücreti gelir         Üçüncü çeyrekte bir önceki bir yüzde 59 artýþý temsil         çeyrek ve 1999 yýlýnýn üçüncü çeyreðine göre yaklaþýk yüzde 100 artýþ.         Çeyrek için lisans ücretleri bir önceki yüzde 22 daha yüksekti         yüksek kaydedin. Biz         bizim Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others