Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » d kaynak icin zincir secimleri tedarik


Temel Tedarik Zinciri
Bir kez bir rekabet avantajý elde etmek için bir yol olarak görülen Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM), þimdi Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) bir mantýklý ve gerekli uzantýsý olarak algýlanmaktadýr. Nedenleri: Birincisi, geleneksel ERP sistemleri þirketler giderek rekabetçi iþ ortamýnda yanýt için geliþmiþ planlama araçlarý gerekli eksikliði. Ýkinci olarak, iþlem gücü ve veri iletimi geliþmeler farklý kuruluþlar verimli ve düþük maliyetle iletiþim saðlamak. Son olarak, satýcýlar SCM ve ERP tamamlayýcý niteliði gözlemledik ve ürün suit konsolidasyon ilgileniyoruz.

d kaynak icin zincir secimleri tedarik  deðerlendirmek , Stratejik Satýcý Deðerlendirme Kriterleri , Ürün Teknolojisi /> Temel Tedarik Zinciri Steve McVey - Temmuz 5, 2013 Read Comments Tedarik Zinciri Yönetimi vs Kurumsal Kaynak Planlama SCM kez bir rekabet avantajý elde etmek için bir yol olarak görülüyordu , þirketler artýk ERP mantýklý ve gerekli uzantýsý olarak algýlamaya baþlýyor. Ayrýca üst ve alt ticaret ortaklarý (yani, tedarikçiler ve müþteriler) dahil etmek için sadece tedarik zincirinin bir Devamı…
Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM)
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » d kaynak icin zincir secimleri tedarik


Tedarik Zinciri Sistemi Beyin
Geliþmiþ planlama ve optimizasyon tedarik zinciri sistemleri maliyet etkin hale getirir. Bu planý, monitör ve kontrol tedarik zinciri faaliyetleri ve onlarý kontrol tüm diðer yazýlým araçlarý üstünde çalýþýr çünkü tedarik zincirinin beyindir.

d kaynak icin zincir secimleri tedarik   daðýtým planlamasý, üretim tahsisi, depo planlamasý, envanter yönetimi ve arz faaliyetleri eþleþtirmek için. bugünün kurumsal kaynak planlamasý mý (ERP), tedarik zinciri yönetimi (SCM), müþteri iliþkileri yönetimi (CRM) sistemleri Bu bütünsel hedefe ulaþmak mümkün? Çok zor! Daha sonra çözüm nedir? Bizi daha yakýndan bakalým. Geleneksel ERP sistemleri büyük ölçüde temas noktalarý onlarýn çok sayýda ile, tedarik zinciri dahil olmak üzere iþ faaliyetleri Devamı…
Tedarik Zinciri Portföy 2.004
Burada Yeni Yýl bulunmaktadýr. Yani, gidiyor ileri resim Tedarik Zinciri portföyünün ne olmalýdýr? Eski bir þey, yeni bir þey, bir servis saðlayýcýdan bir þey, mavi bir þey. Tamam, bu kadar yeter.

d kaynak icin zincir secimleri tedarik   boru hattý vb-optimize, ortak dýþ kaynak seçme kurma. Bu çabalar aslýnda dýþ kaynak itme bu yana daha fazla önem üstlendiler. Daha fazla   ve daha olsa, bir daha taktik planlama egzersiz arasýnda bir süreç bulanýklýk var   (Aylýk günlük, haftalýk) ve executional iþlemleri. Planlama görünümünden, yana   firmalarýn planlama sistemleri dayalý üretim üretmek ve planlamak, bu yapar   anlamda. Ve sözde yürütme seviyesinden, platformu üzerinde birçok   koþullarý Devamı…
Sizin Kurumsal Dýþ Tedarik Zinciri Ölçme
Tedarik zincirleri bu yana, tanýmý gereði, uçtan uca arasý kurumsal süreci hakkýnda, biz tedarik zinciri performans yönetimi düþünmeye zaman dört duvar dýþýnda bakmanýn artan önemini vurgulamak. Eðer izliyorsanýz tedarik zinciri önlemler sayýsýna göre boðulmuþ, bu önemli bir etkisi olabilir birkaç üzerinde enerjileri odaklanmak daha iyidir.

d kaynak icin zincir secimleri tedarik  karþýlamak. Ýlk, elektronik sektöründe dýþ kaynak derecesi, birçok durumda toplam teslim süresi tüm tedarik zinciri boyunca 25 hafta (veya 6 ay) uzatabilirsiniz verilen: Bu iki nedenden dolayý klasik kamçý etkisi yaratan karmaþýk bir sorundur. Ýkincisi, kýsa ürün yaþam döngüsü (sürekli mega-piksel yeteneði geliþtirmek) CCD satýn alma kararlarý aþaðý basamaklý ve ürün çeþitlemesi kararlarýnýn ve tanýtým kampanyalarý üzerinde önemli bir etkisi vardý anlamýna Devamı…
Üretim Tedarik Zinciri Yalýn yapmak için ERP Kullanýmý Dokuz Yollarý
Tüm kitap ve kapsamlý eðitim ve yalýn tedarik zinciri uygulamalarý için ayrýlmýþ sertifikasyon süreçleri vardýr. Ama herhangi bir üretim ortamýnda, herhangi bir kurumsal tedarik zinciri yalýn vermenize yardýmcý olacak birkaç nispeten basit adýmlar vardýr. Bu makalede, herhangi bir þirket alabilir bu basit önlemler-önlemler deðineceðim.

d kaynak icin zincir secimleri tedarik   tedarik zinciri yönetimi ile doðrudan iliþkili kaynak küresel ve diðer faaliyetleri ile tamamen yapmak zorunda gibi yalýn tedarik zinciri teknoloji düþünebilirsiniz . Ama biz, ve gerçek ilerleme yapmak için bir imalat kuruluþu içinde, her þeyi her þeyi etkiler olduðunu biliyoruz, biz iþletme genelinde bütünsel þeyler görmek gerekir. Yalýn tedarik zinciri geliþmeler verimliliði ve yanýt bu doðru karýþýmý için þirket yapýlandýrmak için örgütün üst tarafýndan bir Devamı…
Tedarik Zinciri Belirsizlik Yönetilir Görüþ Kullanýmý
Teknoloji sadece takip ve izleme fonksiyonlarý ötesinde geliþmiþ tedarik zinciri görünürlüðü vardýr. Görünürlük böylece preemptively sorunlu alanlar giderme ve daha iyi bir iþletmenin taleplerini karþýlamak için kaynaklarýn yeniden tahsis edilmesi, tedarik zinciri belirsizlik yönetmek için kullanýlabilir.

d kaynak icin zincir secimleri tedarik   Görüþ de rezerv kaynaklar daðýtmak için zaman ve kaynak bellek kullanmak zaman ortaya gibi, deðiþkenlik aralýðýnda tahmin yardýmcý olabilir. tedarik zinciri yaparak aktif koruyun daha esnek iþler . Deðiþen koþullara görünür, bunlar tespit edilebilir ve kullanýcýlar hemen yanýt verebilir. Örneðin, kaynak koþullarý garanti gibi bir að üzerinden yeniden tahsis ve taþýnabilir. Görünürlük Teknoloji Seçenekleri sistemleri kendilerini sert olduðu için Geleneksel ERP ve Devamı…
Bir Dýþ Kaynak Saðlayýcý-Sanat ve Bilim seçilmesi?
Dýþ kaynak kullanýmý hizmetleri birçok farklý kategoride olduðu gibi, birçok dýþ kaynak saðlayýcýlarý da vardýr. Nasýl bir þirket saðlayabilirsiniz, göz önünde birçok farklý yönleri ile onlar birini seçerek doðru bir seçim yaptýk?

d kaynak icin zincir secimleri tedarik  Bir Dýþ Kaynak Saðlayýcý-Sanat ve Bilim seçilmesi? Bir Dýþ Kaynak Saðlayýcý-Sanat ve Bilim seçilmesi? A.B. Maynard - Temmuz 5, 2013 Read Comments Giriþ Birçok þirket temel dýþ kaynak iliþkinin sadece bir yönü üzerinde kendi dýþ kaynak saðlayýcý seçimi. Bazý kültürel uyum bir algý ve þirketin üst yönetimi ve dýþ kaynak saðlayýcýnýn satýþ temsilcisi ve yönetim ekibi arasýndaki satýþ döngüsü sýrasýnda geliþtirilen uyum ve iliþki karar. Diðer þirketler Devamı…
SAP Tedarik Zinciri Yönetimi Araçlarý Highlights
Geçen hafta e-Ýþ Conference & Expo'da, SAP AG tedarik zinciri yönetimi uygulamasý, Ýleri Planlama ve Optimizasyon (APO) üzerinde katýlýmcý güncellendi.

d kaynak icin zincir secimleri tedarik  SAP Tedarik Zinciri Yönetimi Araçlarý Highlights talep yönetimi , talep planlayýcýsý , talep planlamasý , talep planlamasý ve tahmini , talep planlamasý taným , talep planlama yöneticisi , talep planlama süreci , talep planlama yazýlýmý , talep planlamasý çözüm , talep planlama sistemi , talep planlama teknikleri , talep planlama aracý , tahmin talep planlamasý , planlama yazýlým , iþ atölyesi planlama yazýlýmý , üretim planlama yazýlýmý , imalat üretim planlama üretim Devamı…
Açýk Kaynak Size Önemli Neden
Size gelecek BT ​​giriþimleri için açýk kaynak çözümleri düþünün zorunlu hale açýk kaynak benimsenmesinde iki eðilim vardýr. Bu makale eðilimleri her açýklar ve iþiniz için önemi anlatýlýr.

d kaynak icin zincir secimleri tedarik  az iþlevselliðini yapýlandýrma için daha fazla kaynak ayýrabilirim bu üst düzey uygulamalarý oluþturmak için kim sorumludur? Geleneksel açýk kaynak araçlarý oluþturmak gönüllü odaklý proje ekipleri aksine, bu proje ekipleri genellikle ticari iþletmeler tarafýndan sponsor olmaz. Bu proje gelir elde için bir temel olarak açýk kaynak uygulamalarý kullanarak odaklanmak açýkça sponsorlar. Yani, örneðin, her iki Compiere ve SugarCRM kendi açýk kaynak kodlu ürünler (SugarCRM ay Devamı…
Tedarik Zinciri Analytics Sistemleri Güncel Eðilimler
Izlemek ve tedarik zinciri performansýný izlemek için etkili bir mekanizma olarak tedarik zinciri analitik, kuruluþlar ile popülerlik kazanýyor. Ve bu araçlarý geliþtirmek için umut verici yeni teknolojik yeniliklerle, iþletmelerin tedarik zinciri yönetimi bu alanda daha fazla tam yararlanan bekleyebilirler.

d kaynak icin zincir secimleri tedarik  ambarý (DW) içine yüklenebilir. Doðrudan baðlantýlar tedarik zinciri analitik sistemi ve iþlem ve planlama sistemleri (yani, kurumsal kaynak planlama [ERP] ve tedarik zinciri planlama [SCP] ve optimizasyon sistemleri ), veya veri düz dosyalar ile DW içine yüklenebilir. (Þekil 1). Þekil 1. Diðer önemli kurumsal sistemlerden tedarik zinciri analitik sistemine bilgi akýþýný. Þirketlerin çeþitli tedarik zinciri projeler üzerinde çalýþan benim deneyimlerine dayanarak, Tablo 1 nasýl Devamı…
Zinciri Yönetimi (SCM) Özellikler ve Ýþlevleri Tedarik Baþvuru Kýlavuzu
Zinciri yönetimi (SCM) iþlevleri / özellikleri saðlamak için bu rehber size SCM özellikleri organizasyon için bir öncelik olan belirlemenize yardýmcý olur. WMS, TMS, uluslararasý ticaret lojistik (ITL), tedarikçi iliþkileri yönetimi (SRM), talep yönetimi, tedarik zinciri analizi, sipariþ yönetimi, servis parçalarý planlama, ve daha fazlasý için SCM fonksiyonlarý ve özellikleri hakkýnda bilgi edinin.

d kaynak icin zincir secimleri tedarik  için iþlevselliði ile bu destek. Kaynak Birçok SRM kalbinde ve tedarik kalbi olarak emtia yönetimi olarak kaynak düþünün. Geliþmiþ kaynak suit analizi ve hýzlý bir þekilde veri büyük miktarlarda absorbe ve akýllý kaynak kararlar karar destek teknoloji bakýmýndan zengindir. Ayrýca RFI, RFQ ve TTT süreçlerle yürütme temelini ve sözleþmeleri karþý performansýný yönetmek. Risk yönetimi, kaynak fonksiyonu ile özellikle birlikte, tam yaþam döngüsü yayýlan bir alandýr. Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others