Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » bunun icin uygulama urun ya am dongusu yonetimi


Kurumsal Yazılım Seçiminde En İyi Uygulama
Kurumsal yazılım seçerken zaman ve maliyet kaybı yaşamamak için işletme ve teknik gereksinimlerin uygun bir şekilde tanımlanmasının ardından harekete geçilmelidir. Uygun ERP çözümü için gerekli aşamaları takip ederseniz başarıya ulaşabilirsiniz.

bunun icin uygulama urun ya am dongusu yonetimi  Yazılım Seçiminde En İyi Uygulama Kurumsal Yazılım Seçiminde En İyi Uygulama Mehdi Aftahi and Mesut Farzini - Nisan 11, 2013 Read Comments            Mehdi Aftahi, Chief Technology Officer       Mesut Farzini, TEC Türkiye Genel Müdürü IT (BT) edinimine ve satin almaya yönelik kararlar siklikla karsilanmamis beklentiler, iç politika gündemler, tedarikçi vaatleri ve marka isminin reklamindan olusan bir atmosfer içinde verilmektedir. Kararlar yönetsel talimatlarla, göz Devamı…
Moda Sektörü İçin Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi
Product Lifecycle Management (PLM) for Fashion is an evaluation model containing tailored PLM criteria and extra functionalities that serve the specificities of this industry in order to help fashi...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » bunun icin uygulama urun ya am dongusu yonetimi


Kanal Ana Müþteriler ile Yaþam ve Geliþen
Kanal ana iþ iyidir. Herkes artan hacim seviyor. Ama bu iþ etkisini alt satýrýnda için kötü olabilir. Nasýl üreticileri kanalýn ana taleplerini karþýlamak ve iþ koruyabilirsiniz?

bunun icin uygulama urun ya am dongusu yonetimi  Kanal Ana Müþteriler ile Yaþam ve Geliþen Kanal Ana Müþteriler ile Yaþam ve Geliþen Olin Thompson - Temmuz 5, 2013 Read Comments Yaþam   Ve Kanal Usta Müþteriler ile Geliþen    Seçme   Yazar - Olin   Thompson             - 16 Eylül 2003    Kanal Yüksek Lisans bir kanal ana kanal kralý pin. Bu iþ nasýl yapýlacaðýný, fiyatlandýrma, ürün ve dikte istediði her þeyi dikte gücüne sahiptir. Üreticiler temsil ettiði çok büyük hacimli ve kanal master Devamı…
Mobil Tedarik Zinciri Yönetimi: Rüya bir gerçektir olmak mý
Mobil bilgisayar þirketlerin tüm iþ yönetmek þekilde deðiþiyor. Ultra-taþýnabilir bilgi iþlem cihazlarý geliþimi size anýnda iþinizi çalýþtýrmak için mobil çözümler ile ilgili bir takým destek içindir. Modern bilgi iþlem cihazlarý tedarik zinciri yönetimi (SCM) için mobil çözümler bir dizi geniþleme destekleyebilir ve nasýl bulut iþinizi toplam taþýnabilirlik elde etmenize yardýmcý olacaktýr öðrenmek için okumaya devam edin.

bunun icin uygulama urun ya am dongusu yonetimi  veya tablet gibi) taþýma uygulamalarý yapar. Iþ uygulamalarý daha bulut tabanlý olarak Ayrýca, iþlem gücü serbest býrakmaktadýr. Taþýnabilirlik ve mobil bilgi iþlem cihazlarý baðlantý yüksek düzeyde birleþtirerek , bir araç normal bir panoya büyüklüðü ile operasyonlarýn hemen hemen tüm yönleriyle yönetmek mümkün olacak. Ayrýca, kaldýraç iþlevleri ve satýcý tabanýndan etkileþimlerin tam set mümkün olacak. Bir tedarikçi ziyaret ederken bir tehlikeye sevkiyat hakk� Devamı…
Bir ERP Paketi Uygulama More Than Fonksiyonlar ve Özellikleri Need Birinci Bölüm: Yönetici ve Özell
Bir ERP paketi seçtiniz. Þimdi yazýlým uygulama hakkýnda endiþelenmenize gerek. Bu makalede, bir satýcý da proje ekibi, son kullanýcýlar için uygulanmasý daha kolay yapabilirsiniz arz edebileceklerini araçlarý dört kategoride bakar, ve BT departmaný. Eðer uygulama devam etmeden önce araç olmasýný isteyebilirsiniz hangi araçlarý görmek için okumaya devam edin.

bunun icin uygulama urun ya am dongusu yonetimi  Bir ERP Paketi Uygulama More Than Fonksiyonlar ve Özellikleri Need Birinci Bölüm: Yönetici ve Özelleþtirici Bir ERP Paketi Uygulama More Than Fonksiyonlar ve Özellikleri Need Birinci Bölüm: Yönetici ve Özelleþtirici Joseph J. Strub - Temmuz 5, 2013 Read Comments Giriþ bir kurumsal kaynak planlamasý seçme (ERP) paketi, bu, yazýlýmýn iþlevleri olduðundan emin olmalýdýr nedenle Bu duruyor ve özellikleri gereken desteði vermek için. Ama bir kez bu güvence þimdi yazýlým uygulama Devamı…
Bir Müþteri Ýliþkileri Yönetimi Çözümü tüm Bazlar Kapak için Amacý
Surado Çözümler tam bir müþteri iliþkileri yönetimi paketi sunmayý amaçlamaktadýr. Biz çekirdek iþlevsellik bakýþ açýlarý, kendi ayýrt edici faktörler ve Surado çözüm göz önüne alýndýðýnda kullanýcýlarýn karþýlaþabileceði zorluklar Surado CRM 5.0 analiz edeceðiz.

bunun icin uygulama urun ya am dongusu yonetimi   DIGER CRM-ÝLGÝLÝ UYGULAMA ALANLARI     Iliþki sermayesi yönetimi,, anket yazýlýmý, satýþ teklifi yazýlým, ürün ve fiyat yapýlandýrma, web konferansý, e-posta pazarlama içerir ve diðer 12 9 0 3 89.17 2 10 0 16.67 7 0 5 87.5 align= left valign= top > TEKNÝK ÝÞLEVÝ VE DESTEK     Teknik iþlevselliði,, iþ iþlevselliði içerir ve sürekli CRM çözümü desteði 590 325 85 179 83.4 125 148 218 36.4 451 39 99 86.71 Kaynak: TEC analizi Surado sadece kurumsal CRM Devamı…
Küresel Ticaret Yönetimi Karmaþýklýk ile baþa çýkmak
En iyi küresel ticaret döngüsünü tamamlamak için, bir iþ, otomatik takip ve tedarik ve daðýtým zincirleri optimize etmek için tüm küresel ticaret yönetimi süreci için görünürlük saðlamak gerekir.

bunun icin uygulama urun ya am dongusu yonetimi  nedeniyle yüksek maliyetler ve uygulama zorluklarý en iyi yaklaþým olmayabilir. Aslýnda, küresel ticaret için geniþ itiraz ile ürünleri bugün ev sahipliði görünen, web tabanlý þirketler tedarik zinciri görünürlüðü, etkinlik yönetimi, çoklu lojistik yürütme, ithalat ve ihracat yönetimi sunmak için kendi güvenlik duvarýnýn dýþýndaki gitmek için izin çözümler ve ticaret güvenlik kurumsal nakliyatçýlar için. Böyle bir web-tabanlý bir araç ücra taþýyýcýlar, Devamı…
Bir Kurumsal Ýçerik Yönetimi Sistemi Uygulama Organizasyon için ne var?
Þu anda bir þirket daðýlmýþ bilgileri, uygun bir kurumsal içerik yönetim sistemi ile yapýlandýrýlmýþtýr ise çalýþan verimliliðini büyük ölçüde artýrabilir. Sahip belge türlerini anlamak sisteminin ne tür uygulamaya bilmenin anahtarýdýr.

bunun icin uygulama urun ya am dongusu yonetimi  : Ýçerik ayrý bir uygulama ya da entegre WYSIWYG (ne görürsen onu alýrsýn ne) içerik düzenleme araçlarý ile oluþturulabilir. Yazar içerik yerleþtirmek için yere yönlendirilir. Içeriði daha sonra depo saklanýr bileþenleri ayrýlmýþtýr. Ýçerik sunum : Ýçerik bileþenleri sunumlar için bir þablon olarak yüklenebilir. Bu basýlý malzeme olarak, bir web tarayýcýsý, PDA, farklý kanallardan sunulabilir, vb içerik yönetimi : oluþturulan ve doküman yönetim sistemi Devamı…
Microsoft Navision Kullanma Tedarik Zinciri Yönetimi
Bu Dr Scott Hamilton, Microsoft Navision Kullanma Tedarik Zinciri Yönetimi kitaptan özet bölümün bir yeni baský olduðunu.

bunun icin uygulama urun ya am dongusu yonetimi   servis yönetimi ve muhasebe uygulamalarý ile üretim ortamlarý ve entegrasyon ile ilgili tasarým faktörleri kapsayacak. TEC daha önce Satýþ ve Planlama Ýþlemleri . bir bölüm yeniden basýldý Özet bölümünde bu alýntý iki bölümde sunulmuþtur. kitap amazon.com veya books.mcgraw-hill.com üzerinde sipariþ edilebilir. Kullanýcý Arayüzü Ýle Ýlgili Tasarým Faktörler class= articleParagraph > Microsoft Navision içinde kullanýcý arayüzü kullanýcý arayüzü oluþan pencere Devamı…
Ürün Yaþam Döngüsü Yönetimi Çeviklik Yenilik tarihinde kurulan
Çevik Yazýlým yenilik için geliþmekte olan bir iþ zorunludur gibi ürün yaþam döngüsü yönetimi (PLM) tanýr. Þimdi, Çevik kaldýraç saf PLM safkan için önemi tek PLM satýcý olarak konumunu için eþsiz bir fýrsat vardýr.

bunun icin uygulama urun ya am dongusu yonetimi  Danýþmanlýk , Çevik baþlýca uygulama danýþmanlýk ortaklarýndan biri, Deloitte un ürün yeniliði ve yaþam döngüsü yönetimi ile, bu baðlantý temel kavramlarý anlamada Çevik yardým (Pilm) dönüþüm yol haritasý oldu. Bu yol haritasý buluþ ürünün kullaným ömrü sonuna kadar, yenilik yaþam döngüsünün her aþamasýnda zorluklar giderir. Ürün performansý analitik gerekli pazara bir ürünün nihai zaman daha iyi anlamasýný araçlarý ve deðer için zaman vardýr. Özet Devamı…
Kurumsal Ýçerik Yönetimi Çözümü Ultimate Müþteri Deneyimi oluþturur
Iç içe bir web içerik yönetim satýcýdan ECM bileþenleri tam takým saðlayan kurumsal içerik yönetimi (ECM) satýcýya büyüdü. Bu paketi ile, müþterilerine nihai müþteri deneyimi saðlamaya yardýmcý olur.

bunun icin uygulama urun ya am dongusu yonetimi  Suite      Örgü Kurumsal Uygulama Connector Suite kuruluþ genelinde ekip üyeleri günlük iþ portallarý üzerinden bilgi, iþbirliði paylaþmak ve yönetmek saðlar. Son olarak, Örgü onun geliþtiricileri Interwoven sunuyor Geliþtirici Suite . Örgü Developer Suite Örgü çözüm ve ürünleri ile uygulamalarýn geliþtirilmesi, özelleþtirme ve entegrasyon yardýmcý bir araç kümesi saðlar. Interwoven ürünlerin yaný sýra kendisi vardýr, bu tür görüntüleme gibi ECM Devamı…
Fiyatlandýrma Yönetimi Perakende Battleground
Daha verimli sürekli geliþen müþteri ihtiyaçlarýna yanýt vermek için zorunludur esnek, entegre talep istihbarat saðlar standart yazýlým saðlamak için uygulamalarý devleri bakmak perakendeciler sürüyor.

bunun icin uygulama urun ya am dongusu yonetimi  planlama, tanýtým ve fiyatlandýrma uygulamalarý sürücü olarak önemli tahmini optimizasyon yeteneði saðlamak çözüm bütünlüðü ile baþlayan, yerine Khimetrics elde etmek için açmýþtýr birden çok nedeni deðinir. Ayrýca, perakende pazarýna bilimsel geliþmeler getiren yenilikçi bir kesimi lideri olmak, Khimetrics satýþ þirket Inc bir nokta kazanç, 2001 (2005 yýlýnda yaklaþýk yaklaþýk 30 milyon $ [USD] ciro ile) bu yana 1.600 den fazla arttý . Dergisi son iki yýldýr Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others