Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » bunun icin urun ya am dongusu yonetimi vaka cal mas


Ekip Çalýþmasý yapma
Erken kampanya, önemli olan tüm ekip ayný sayfada üyeleri, paylaþým kullanýlabilir bilgi ve diðer gerekli bilgileri toplamak için planý yollarý elde etmektir. Ýlk birkaç toplantý açýk hedefler ve zaman kýsýtlamalarý dahil olmak üzere basýlý bir gündem ile, resmi olmalýdýr. Bu iþlem, tabii ki, "buluþ" olarak adlandýrýlýr.

bunun icin urun ya am dongusu yonetimi vaka cal mas  iþ, etki alaný veya ürün uzman birlikte getirmeyi deneyin. Eðer, bazý önemli sorular hazýrlayabilirsiniz eðer ve destek kaynaklarý, takip edecek ve sorgulama hangi alanlarda vaktinden katýlýyorum. Biliyorum en iyi satýþ öncesi danýþmanlarý ve destek insanlar bir sanat sorgulama yaptýk. Onlar, kendi endüstri bilgisi, umudu ve umudu rekabete dayalý açýk uçlu sorular sondalama, sadece soru-anlayýþlý sorarak umudu etkilemek. Ekibinizin ayýrt ve umudu ile itibarýný kurmak için Devamı…
Moda Sektörü İçin Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi
Product Lifecycle Management (PLM) for Fashion is an evaluation model containing tailored PLM criteria and extra functionalities that serve the specificities of this industry in order to help fashi...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » bunun icin urun ya am dongusu yonetimi vaka cal mas


Vaka Çalýþmalarý: Microsoft Dynamics AX kullanarak Yalýn Üretim A Primer
Kuruluþlar tek bir sistem yalýn ve geleneksel üretim uygulamalarý desteklemek üzere etkinleþtirmek için, Microsoft Dynamics AX ambalajýndan içine yalýn üretim yapýlarý yer vermiþ. Birçok vaka çalýþmalarý çeþitli yaðsýz ortamlarda kanbanlarýn kullanýmýný göstermektedir.

bunun icin urun ya am dongusu yonetimi vaka cal mas  oluþturmak için iki seviyeli ürün yapýsý, içerir. Þekil 1 sol tarafýnda malzemenin fatura açýsýndan ürün yapýsý gösteriyor (BOM) ve yönlendirme. Bir son montaj hücre satýþ sipariþi talebine Ürün içerisinde 1. üretir, ve tamamlanmýþ öðeleri sonraki sevkiyat için bir sevkiyat düzeylendirme alanýna yerleþtirilir. Ürün içerisinde 1. üretimi Alt montaj # 1, Bölüm # 1A ve diðer satýn alýnmýþ bileþenler gerektirir. Bu satýn alýnmýþ bileþenler yerini doðrudan Devamı…
Küçük Satýcýdan Yarýþmasý
Küçük uzman saðlayýcýlarý bakmak için bir nedeni Ýsveç merkezli Jeeves Bilgi Sistemleri AB devam eden baþarýdýr. Hatta en büyük oyuncular zorluklarý ve Jeeves odaklý ve yenilikçi seviyor gelen itici güçler kabul.

bunun icin urun ya am dongusu yonetimi vaka cal mas  da yaygýn bir kendi ürün suit boyunca. Bildiðim kadarýyla küçük uzman saðlayýcýlarý ile ilgili olarak, bunun bir örneðidir Ýsveç merkezli Jeeves Bilgi Sistemleri AB devam eden baþarýsý ( JIS ). Bu Kullaným Koþullarý Uyum serisi. Binbaþý Bayiler Bölüm olan Basitçe söylemek gerekirse, Jeeves geliþtirir ve esnek ve teknolojik olarak geliþmiþ iþ sistemleri saðlar. Bu kullanýcý toptan ve perakende imalat, ve servis ve bakým sektörleri için akýllý iþ uygulamalarý Devamı…
SAP 'Güzel Dedektif' Yarýþmasý açar
Kurumsal uygulamalar Web Esperanto evangelist olmak için SAP kararlýlýðýný müþterilerine büyük önem ve genel piyasa yön için ise, bir hiçbir þekilde kýsa vadeli tektonik hareket beklemesin.

bunun icin urun ya am dongusu yonetimi vaka cal mas  takip etmektedir.         Açýkladý ürün mimarisi teknik temellerinin olarak geliþtirildi         SAP sonra dýþarý haddelenmiþ bu Beþ Pillar stratejisi (SAP bkz.         - Gerçeði Arsa itibaren bir Humble Dev? Bölüm 2: Ýþlevsellik geniþletilmesi).         Bu duyurular, o zaman tribünlere geldi o zaman en son         duyuru görme Etleri alma dýþýnda olacaktýr. En büyük olmasý         pazar payý ve iþ uygulamasý satýcýlarý Devamı…
Sað Self servis Model Görev: Kurumsal Ýçerik Yönetimi Suite veya Best-of-cins Entegre?
Kuruluþlar, iç ve dýþ içeriðini yönetmek için self-servis modelleri arýyoruz. Ýçerik yönetim sistemleri yanýt veriyor, ancak daha sonra soru hangi olur tercih-bir all-in-one kurumsal içerik yönetimi paketi, ya da entegre, best-of-cins noktasý çözüm?

bunun icin urun ya am dongusu yonetimi vaka cal mas   Onlarýn teklifleri bu farklý ürün birleþtirme ve istemci uygun çözüm sunarak IBOB çözümlerin geniþliði kapsamaktadýr. Bu kombinasyonlar sayesinde, IBOB satýcýlarý ECM paketi satýcýlarý ile yarýþýyor ve müþteriler için alternatifler sunarak daha fazla pazar payý kazanýyor. Sonuç olarak, potansiyel alýcýlar en iyi þekilde ihtiyaçlarýna uygun hangi sunan belirlemek için her iki segment keþfetmek zaman yatýrým gerekir. ECM Suites ECM suit için alýþveriþ Alýcýlar, Devamı…
Varlýk Yönetimi Stratejik Önemi Part Two: Etkileri
Deðiþen tutum, fiziksel varlýk ve piyasa koþullarý anlayýþlarý varlýk yönetimi sorumlu olanlar için etkileri geniþ bir dizi getirmek. Bunlarýn çoðunluðu olarak açýklanabilir "yeni sorumluluklar." Bunlarýn çoðu kendilerini, ya da þirketler, içinde tesviye sorumluluklar bulunmaktadýr. Ancak birçok da genellikle baþarýsýzlýk için zor sonuçlarý ile, bu kararlarýn alýnmasý ya da nezaret bireylerin yönelik olacaktýr.

bunun icin urun ya am dongusu yonetimi vaka cal mas   Devamı…
ERP Seçimi Sayýlarla Vaka Çalýþmasý Bölüm 1: Ýþ Modeli Senaryolarý
Büyük havacýlýk ve savunma üreticisi ile yeni bir Kurumsal Kaynak Planlama seçimi niþan sýrasýnda TEC dört üst satýcýlarýnýn teklifleri deðerlendirmek ve karþýlaþtýrmak için fýrsat oldu. Her satýcýnýn sunan iþlevsellik, esneklik, süreç uyum ve kullaným kolaylýðý gibi alanlarda farklý. TEC seçimi niþan sonucunda öðrendiklerini öðrenin.

bunun icin urun ya am dongusu yonetimi vaka cal mas  birbirine göre satýcýlar ve ürün karþýlaþtýrma         geçerli bir model. Devamı…
Tedarikçi Lojistik Yönetimi (SLM) Bölüm 3
Bu tedarikçi lojistik yönetimi hedeflenen temel konularýn kapsama devam ediyor. Tam SLM teklifler þirketler bu daha stratejik taktik faaliyetlerinden çalýþanlarý yönlendirmek için izin verdiði uyum faydalarý kullanan.

bunun icin urun ya am dongusu yonetimi vaka cal mas  temel bir zorunluluktur. Zamanýnda ürün teslim, hizmet daha yüksek bir düzeyde, sürdürülebilir bir rekabet avantajý olarak kaldýraç performans sýnýrlý oda býrakarak, artýk standart bir beklentidir. maliyetleri azaltmak ve rekabet avantajý kazanmak için , tedarik zinciri yöneticileri tedarik zincirindeki tedarikçi yönetimi yetersizliklere odaklanmak gerekir. Yukarý tedarik zinciri faaliyetlerini görmezden pahalýya mal olabilir. Örneðin, gýda ve içecek endüstrisi tedarikçiler Devamı…
Bir Kaynak Olarak Tedarikçi Yönetimi
Tedarikçiler en deðerli kaynaklarýndan biridir. Ne yazýk ki, Birçok þirket zýmnen muhalif olan tedarikçi iliþkileri var. Ihtiyaçlarýnýza tanýmlama ve sonra en iyi tedarikçileri onlara yeni müþteri-tedarikçi iþ verimliliði geliþtirmek için yenilikçi yollar önermek için ilgi çekici - Bu makalede, bir kaynak olarak tedarikçileri yönetmek için nasýl anlatýlýr.

bunun icin urun ya am dongusu yonetimi vaka cal mas  araçtýr. Bu kanal üzerinden ürün akýþý izleyerek bir müþteri-tedarikçi ürün akýþý desen geniþ bir görünüm ve gerçek kanal performans saðlar. bir   kanal haritasý üç bileþeni vardýr:     dahil olmak üzere her kanal aþamada bilgi ve ürün akýþý, diyagramý     taþýma, depolama, taþýma, iþleme, vb;     ürün birikimi bir kantitatif analiz, ya da temsilcisi modeli,     ve tipik bir süre içinde hareket ve     her aþamada maliyetleri kaba tahminler Devamı…
Varlýk Yönetimi Stratejik Önemi Bölüm Üç: Yeni Bir Çerçeve
Yönetim varlýk gerçekten proaktif bir yaklaþým, kurumsal hedefleri fiziksel varlýklarýn yönetimi baðlayan birinde yapýlmasý gerekiyor. Dizisi baþlatmak için ilk ivme gelecekteki devletin vizyonu geliyor. Bu açýkça kurumsal amaç ve hedefleri temsil gerekiyor, ve varlýk yönetimi bu hedeflere ulaþmada bir rol oynayabilir nasýl ifade.

bunun icin urun ya am dongusu yonetimi vaka cal mas   Devamı…
Gerçek Dünya Üretim için SCM Yazýlým: Kritik Kullaným Olgusu
Ýdeal bir dünyada, biz bir istisna serbest üretim iþlemleri gerçekleþtirebilirsiniz. Ve çoðunlukla, bu konuda endiþelenmenize gerek yok kýsýtlamalarý veya darboðazlarý ile iþlemleri bir "istisna yönetimi" olacaktýr. Ama gerçekte üretim tüm kýsýtlamalarý yönetmek ilgilidir. Kýsýtlamalarý bir sürü! Bu makalede, üretim planlama ve yürütme üzerindeki kýsýtlamalarýn etkileri ve ne kadar iyi uygulanan SCM yazýlýmý bu kýsýtlamalarý aþýlmasýnda yardýmcý olabilir ele.

bunun icin urun ya am dongusu yonetimi vaka cal mas  deðiþimleri zaman israfýný, imkansýz ürün teslimat süreleri, deðiþken hammadde kalitesi, hammadde kullaným dýþý darboðazlarý olan sonsuz. Ve çoðunlukla yöneticisi hakkýdýr. Eðer bu plan yürütme, bir plan ya da sorunlar her türlü bakýmý için program yapýmýnda almak ne kadar acý olursa olsun her zaman zor olacaktýr. Eðer yürütme verilerle planlama verileri karþýlaþtýrdýðýmýzda Ve böylece, varyans bir sürü var oluyor. Bir yazýlým sistemi uzakta aðrý bazý Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others