Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » bunun icin cm urunler


BroadVision ve Bank of America Portal Purveyors olarak Dik Kurumsal
BroadVision ve Bank of America özelleþtirilmiþ kurumsal portallarý geliþtirmek için yeni bir þirket yaratacak. Hewlett-Packard ve Amadeus yeni þirkete ürün ve hizmet sunmak ve ikinci ve üçüncü müþterileri olacak.

bunun icin cm urunler  Purveyors olarak Dik Kurumsal cm sistemi , e-ticaret web sitesi tasarýmý , yazýlým cm , e-ticaret çözümleri , asp cm , e-ticaret iþ , içerik yönetim sistemleri , kurumsal içerik yönetimi , içerik cm , web sitesi içerik yönetimi , web içerik yönetim sistemi , sitesi içerik yönetimi , e-ticaret maðaza , içerik yönetim cm , cm sistemleri , portalý cm , kurumsal içerik yönetimi yazýlýmý , web içeriði yöneticisi B2B e-ticaret /> BroadVision ve Bank of America Portal Purveyors Devamı…
KOBI'ler için ERP (2012)
TEC'in KOBI'ler için yeni ERP değerlendirme modeli daha küçük işletmelerin yazılım gerekliliklerini hedefler. Organizasyonunuzun faaliyet gösterdiği alan çok sayıda değilse ve ERP işlevi iç...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » bunun icin cm urunler


Burada "Bilgi Aletleri" Gel
Comdex 99 sýcak ürünler önümüzdeki yýllarda önemli bir büyüme gösterecektir bekliyoruz "bilgi aletleri", bir yukarý ve gelecek alanda olmasý beklenmektedir.

bunun icin cm urunler  Burada Bilgi Aletleri Gel Burada Bilgi Aletleri Gel R. Krause - Haziran 28, 2013 Read Comments Etkinlik   Özet Palo   ALTO, Kaliforniya - (Dow Jones) - en heyecanla beklenen ürünler bu sergiledi   Comdex, en büyük bilgisayar-sanayi fuar, de hafta olmasý bekleniyor   dijital cihazlar Internet eriþimi kolaylaþtýrmak için tasarlanmýþtýr. ile   maðazalara bu sözde bilgi aletleri nin acele gelecek yýl,   Bu ürünlerin masaüstü kiþisel bilgisayarlara önemli bir sorun Devamı…
Ürün Yapýlandýrýcýlar'ý Toplu Özelleþtirme için Way Pave
'Kitle özelleþtirme' mevcut on yýlýn terim olduðunu. Müþteriler daha düþük fiyatlar, daha kaliteli ve daha hýzlý teslim edilmek üzere ürün talep, ama onlar da kendilerine özgü ihtiyaçlarýna uygun özel ürünler istiyor. Üreticileri verimli ürün yapýlandýrma iþlemleri otomatik hale getirerek özelleþtirilmiþ ürünler sunmak saðlayan yapýlandýrýcý bir ürün kütlesi özelleþtirme uygulanmasýnda en önemli umut verici teknolojilerinden biridir.

bunun icin cm urunler  Ürün Yapýlandýrýcýlar ý Toplu Özelleþtirme için Way Pave Ürün Yapýlandýrýcýlar ý Toplu Özelleþtirme için Way Pave Helen Xie and Joseph Neelamkavil - Temmuz 5, 2013 Read Comments Ürün Yapýlandýrýcýlar ý Toplu Özelleþtirme Seçme Yazarlar - Joseph Neelamkavil ve Helen Xie - 21 Aðustos 2003 Yönetici Özeti Kitle özelleþtirme mevcut on yýlýn terim olduðunu. Müþteriler daha düþük fiyatlar, daha kaliteli ve daha hýzlý teslim edilmek üzere ürün talep, ama onlar da Devamı…
Kýrýlgan Tüketici Tüketim Mal Piyasasý ve Özel Markalý Ürünler
Özel etiketler doðru Sürücü sektöründe pek çok etkileri vardýr. Bir tüketim ürünleri üreticinin iþ stratejisi yarattýðý fýrsatlar ve tehditler ile bu ve anlaþma tanýmasý gerekir.

bunun icin cm urunler  satan hatta üreticileri Wal-Mart hacminin yüzde 50 katýlamazlar. Kendi private label büyümek büyük ve diðer ölçekli hem perakendeciler ile, kalan markalý iþ için rekabet daha da ýsýtýlmýþ olur. Perakendeciler üç ya da dört en yaygýn numaralarý olmak, bir kategori içinde marka sayýsýný sýnýrlamak eðilimindedir. Bu markalardan biri genellikle maðaza markasýdýr. Üreticisi rafta almak, bir kategoride en iyi birkaç markadan biri yoktur, bu nedenle, önemli bir sorundur. Devamı…
Süreç Üretim Ürün Geliþtirme hazýrlanýyor
Süreç üretim odaklý kurumsal kaynak planlama olanlar ile proses endüstrisi odaklý ürün yaþam döngüsü yönetimi yeteneklerini birleþtirerek özellikle ürün geliþtirme ve yasal uyumluluk alanlarýnda, süreç üreticilerine özel zorluklarý birçok hafifletmeye yardýmcý olabilir.

bunun icin cm urunler  bu PLM sistemin birleþiminden (SCM) çözümleri gibi ya da en maliyetli veya en uygun ürün formülasyonlarý geliþtirmek için mevcut envanter deðerlendirilmesi gibi ek tarifi optimizasyonu yetenekleri, saðlayabilir yemek tarifleri. Bu deðerlendirme yeni ürün geliþtirme ve tanýtým hýzlandýrmak (NPDI) veya yeni ürün geliþtirme ve piyasaya (NPDL) iþlemi, düþük geliþtirme maliyetleri yardým ve küresel pazar için süre kýsaltýlacak uyumlu ürünler. Bu öncü tarafýndan daha NPDI Devamı…
Ýþ ProjectFree ve Açýk Kaynak Yazýlým Ýþ ModelsPart Bir için Aç için TEC Sohbetleri: OFBiz
Ýþ (OFBiz) proje lideri, David Jones için Aç ile görüþmesinde, TEC açýk kaynak kodlu bir kurumsal yazýlým çözümü yükselterek bazý zorluklarý keþfeder. Bay Jones iþletme için Ücretsiz ve açýk kaynak yazýlým etrafýnda bir iþ sürdürmek üç makale bu ilk bölümünde vizyonunu açýklar.

bunun icin cm urunler  Açýk kaynak,oepn kaynak,açýk kaynak geliþtirme,açýk kaynak bilgileri,açýk kaynak yönetimi,açýk kaynak kodlu ürünler,açýk kaynak projesi,açýk kaynak projeleri,açýk kaynak yazýlým,açýk kaynak yazýlým geliþtirme,açýk kaynak çözümleri,açýk kaynak teknolojisi,açýk kaynak aracý,açýk kaynaklardan Devamı…
PowerTrieve, CRM için bir LEAP?
CRM uygulamalarý, portallar ve Ýletiþim Merkezleri müþteri iliþkileri ve çalýþanlarýn etkinliðinin iyileþtirilmesine katkýda olmasýna raðmen, birçok durumda onlar müþteriler veya þirket personeli olup olmadýklarý kullanýcýlara kývrýk kalýr. PowerTrieve gibi ürünler sorunu çözmek (Dil Etkin Uygulama Platformu) LEAP mý?

bunun icin cm urunler  PowerTrieve, CRM için bir LEAP? PowerTrieve, CRM için bir LEAP? Kevin Ramesan - Temmuz 5, 2013 Read Comments Olay Özeti raðmen   CRM uygulamalarý, portallar ve Ýletiþim Merkezleri iyileþtirilmesine katkýda   birçok durumda, müþteri iliþkileri ve çalýþanlarýn etkinliðinin   onlar müþteriler veya þirket personeli olup olmadýklarý kullanýcýlara kývrýk kalýr.   Bazý yazýlým çözümü satýcýlarý hafifletmek için kayda deðer bir yaklaþým geliþtirdik   doðal dil Devamı…
Ticaret Borsalarý için EDI ve XML Güvenli Taþýma
IPNET Solutions ürün paketi için AS2 güvenlik standardý için destek ekler. IPNET farklý veri formatlarý kullanmak pazar ortaklarý baðlamak için ürünler oluþturur.

bunun icin cm urunler  Ticaret Borsalarý için EDI ve XML Güvenli Taþýma bizmanager , Innovis edi , güvenilir baðlantý edi , as3 edi , katma deðer aðý , otomatik iþlem sistemleri , otomatik iþlem , katma deðer aðlar , önceden nakliye haber edi yönetilen hizmetler , xml að geçidi , edi katman , edi çözümler , çevrimiçi edi , edi ürünleri , edi yazýlým , edi hizmetleri faks , edi sistemi , edi danýþmanlarý , edi geliþtirici , edi yeteneði , edi araçlarý , anlayýþ edi , edi kaynak , internet edi Devamı…
Küresel karþý Yerel Kanal Yaklaþým, Kim Kazanacak?
Ilgili MBS ve Sage / En iyi kanallarý içinde piyasa dinamikleri arasýnda net bir ayrým vardýr.

bunun icin cm urunler  Küresel karþý Yerel Kanal Yaklaþým, Kim Kazanacak? Küresel karþý Yerel Kanal Yaklaþým, Kim Kazanacak? P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments MBSThe Küresel Kanal Yaklaþým Bir yandan, süper ya da mega On katma deðerli satýcýlar (VAR), ya da güçlü dönüþüyor olan satýcýlar sistem entegratörleri (SI), bu daðýtým yeni bir düzeye gibi görünüyor noktasýna MBS ürünleri için geliþmekte olan bazý MBS ürünlerin yaklaþan uluslararasý ve dikeyleþtirme ile Devamı…
Kurumsal Teþvik Yönetimi Lideri Pazar Talebi Tepki
Kurumsal teþvik yönetimi (EIM) ürünler için pazar erken aþamalarýnda ve hýzla geliþmektedir. Callidus Yazýlým dünyanýn en büyük þirketleri için tercih edilen EIM satýcýsýdýr.

bunun icin cm urunler  yapýlanlar aþan var. Iþlem hacmi, ayda 1 milyon iþlem dört bir yanýndaki müþterilerine sürecinin 24 ve 10 milyon üzerinde 3 müþteri iþlemi gelince. En büyük tazminat ödeme gelince, 9 müþteriler bildirildi yýlda 200 milyon dolarlýk (USD), ve yýlda en büyük müþteri-3000000000 $ (USD) ödüyoruz. Þimdiye kadar, Callidus müþterilerinin tüm satýþ gücü ve kanallarý ile $ 25 milyar dolar (USD) ödemiþ. Bir makul gelecekte çok daha bekleyebilirsiniz. Devamı…
Baan Yeni Foster Ana Aradýðýnýz - Bir Deja vu Or Not Oldukça? Bölüm Üç: Pazar Etki ve Kullanýcý Öne
Kesikli üretim üzerindeki Baan odak proses çoðunlukla yönelik olan Invensys 'bitki otomasyon ürünleri ile yakýn bir uyum olmamýþtýr. Bu amaçla, Invensys Baan ve süreci ERP meslektaþlarý, dönek ve PRISM rasyonalize çalýþýrken bir kabus iþ olmuþtur, geliþtirme - stratejisinin terk geç bir sloganý olmuþtur. Anlayýþlý alýcý yeni ürünler için ihtiyacý çok geliþmiþ teknoloji ve büyük bir müþteri tabaný elde ederken satýcýnýn canlýlýðý kurumsal uygulamalar alanýnda büyük önem taþýmaktadýr Böylece,, öncelikli sorun, þirket etrafýnda kalan negatif duygularý olmuþtur.

bunun icin cm urunler  OpenWorldX kurumsal kullanarak iþbirlikçi SCM veya CRM yazýlýmý,   yönetim düzeyinde entegrasyonu çerçevesinde, ArhestrA ile birlikte,   bitki otomasyon seviyesi ve Üretim Motor (PE) çerçeve   üretim yönetimi düzeyinde çerçeve, hala bir parça-ve-parsel temsil    Invensys Gerçek Zamanlý Enterprise (RTE) çerçeve (eski   stratejisi yönetim kurulu için sensör ) olarak anýlacaktýr. Bu   Bölüm üç parçalý bir not üç olduðunu. Bölüm   Bir ayrýntýlý duyuru. Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others