Ana sayfa
 > search for MaxxCat

Featured Documents related to » bu sanayi icin muhasebe yaz l m makale


ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP yazılım değerlendirme raporu yazılım yetenekleri veya sağlanan hizmetleri hakkında geniş bilgi sağlar. ERP kapsamlı modelinde her şeyi kapsayan, RFI raporu ve iş gereksinimlerine araştırma için değerli dir.


ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar, sizin seçim kriterleri kurmak zemin kontrolü, üretim yönetimi, finans, satış ve insan kaynakları ve toplu kontrolü ve raporlama, formül ve yönlendirme yetenekleri kadar alışveriş yapmak için yardımcı


ERP Değerlendirme Merkezi
ERP Değerlendirme Merkezi
Kurumsal kaynak planlaması (ERP) yazılım gereksinimleri tanımlayın, satıcılar ölçmesini bilin ve en iyi çözümü seçiniz.


Documents related to » bu sanayi icin muhasebe yaz l m makale


E-ihale Giriþimi ile Kredi Muhasebe Bürosu
En muhasebeci ve denetçi PricewaterhouseCoopers E-satýn alma pazar ve portal oluþturur.

BU SANAYİ İCİN MUHASEBE YAZ L M MAKALE: tedarik dýþ kaynak , bu ihale , satýn alma süreci , satýn alma döngüsü , pazarlama tedarik , tedarik ve kaynak , Satýn Alma , satýn alma ve tedarik , tedarik stratejileri , satýn alma iþ ilanlarý , tedarik politikasý , ; tedarik stratejisi , ihale prosedürü , tedarik yönetimi süreci , sürdürülebilir tedarik , temin ödemek , satýn alma müdürü /> E-ihale Giriþimi ile Kredi Muhasebe Bürosu D. Geller - Haziran 28, 2013 Read Comments Olay Özeti gibi   Bir $ 17000000000
28.06.2013 21:06:00

Muhasebe Sistemleri Trap, ERP için taþý ne zaman
ERP ve muhasebe çözümleri arasýndaki farklar çok büyük. Muhasebe çözümleri finansal yönetim ve yasal raporlama ile yardýmcý olabilir, ancak operasyonel faaliyetleri düzene veya kontrol etmek için küçük yapmak.

BU SANAYİ İCİN MUHASEBE YAZ L M MAKALE: elde etmek. Doðal olarak, bu tür çalýþtýrmak için   hizmetlerin etkin bir þekilde, iþlevsellik kontrol etmek için ERP sistemleri arasýnda gerekli olacaktýr   destek sözleþmeleri, müþteri aramalarý, garantiler, ve yerinde çalýþma. Yine, tek bir   bir muhasebe satýcý sunacak sormak zorundadýr. Ýzlenebilirlik   ve Ayarlý Sanayi   Tüm üretim sadece temel çok olsa bile, bir ölçüde düzenlenir   ve maruz kalma garanti ve sýnýrlama için ürünlerin toplu
05.07.2013 19:35:00

Proje odaklý karþý Genel GL-odaklý ERP / Muhasebe Sistemleri
Aðýr özelleþtirme gerektiren büyük satýcý ERP teklifleri ve kolayca geçmek olan off-the-raf proje yönetimi çözümleri arasýnda kalan, proje odaklý kuruluþlarýn özel muhasebe ihtiyaçlarý vardýr. Eðer daha yakýndan göz alarak ne olmasý gerektiði çözüm önerileri ile birlikte, bu ihtiyaçlarý hakkýnda daha fazla bilgi edinin.

BU SANAYİ İCİN MUHASEBE YAZ L M MAKALE: yönetimi çözümleri için açtýðýnýzda, bu çözümler en kýsa sürede kullanýcý þirket tarafýndan geçmek vardýr. Bu kuruluþlar bir projenin gelir, gider ve karlýlýk paylaþým ve izleme için sorumlu olan proje yöneticisi, sistemlerini desteklemek için arýyoruz. Yazýlým satýcýlarý tarafýndan satýlan çoðu þirket çapýnda iþ sistemleri tasarýmýnda genel amaçlý ve önemli bir ince ayar olmadan, projeye özel sözleþmeler ve niþan altýnda ürün ve hizmet sunan
05.07.2013 23:50:00

PeopleSoft Gýda Sanayi hedefleyin Alýr
PeopleSoft ve Bradley Ward gýda iþleme sanayi amaçlayan bir ittifak kendi ürünlerini entegre edecektir. Tamamlanmýþ bir çözüm þirketlerin baðlantý gerçek zamanlý bitki kat seviyesinde ERP sistemlerine veri izin verir.

BU SANAYİ İCİN MUHASEBE YAZ L M MAKALE: önüne alýndýðýnda   süreç üreticileri, bu þüpheli olduðunu arasýndaki önerilen entegrasyon   PeopleSoft ve Bradley Ward her yönelik somut çözümler saðlayacak   sorunlarý. Tabii ki, basýn açýklamasý böyle bir iddiada bulunmaz, ama tahmin edilebileceði gibi bir   entegrasyon düzeyi hakkýnda belirsiz. En fazla, kullanýcý araçlarý görmek olasýdýr   OIF inþa gerektiði gibi uygulayýcýlar iki ürün birleþtirmek için izin   belirli bir niþan. Kullanýcýlar
05.07.2013 16:23:00

JBA: bu @ ctive Kurumsal kalacak?
1999 yýlýnda, JBA dinamik modeli için müþteri saðlar ve sürekli olarak iþ süreçlerini güncelleme kendi @ ctive Enterprise Serisi ürün, baþlattý. GMOK ile birleþme bazý olumlu beklentiler getiriyor olsa da, JBA iddialý Ar-Ge boru hattý tehlikeye olabilir.

BU SANAYİ İCİN MUHASEBE YAZ L M MAKALE: JBA: bu @ ctive Kurumsal kalacak? microsoft erp , maliyet erp , erp maliyetleri , web tabanlý ERP /> JBA: bu @ ctive Kurumsal kalacak? P.J. Jakovljevic - Haziran 28, 2013 Read Comments Satýcý   Özet JBA   Uluslararasý entegre kurumsal yönetim yazýlýmý bir küresel tedarikçisi konumundadýr   endüstriyel üretim, tedarik ve servis dahil orta ölçekli þirketler için   ve ev eþyalarý. Birmingham, Ýngiltere, JBA merkezi ile, 1981 yýlýnda kurulan   Uluslararasý yýlýnda
28.06.2013 21:00:00

, 1Com nasýl 3Com Oldu
3com bunun dýþýnda oluyor no-büyüme modem ve high-end að iþletmeler var. Zaten yüksek büyüme Palm ünitesi kapalý bükülmüþ var. Ne kalacak?

BU SANAYİ İCİN MUHASEBE YAZ L M MAKALE: yapýlanma planý açýkladý         iþ bu durgun gelir artýþý bir yýldan fazla rahatsýz oldu.         3com onun að iþ yavaþ büyüyen bölümleri çýkmak söyledi         ve bu kablosuz að, internet gibi yeni teknolojiler, odaklanmak         kablo ve dijital abone ile telefon ve yüksek hýzlý Internet eriþimi         hattý (DSL) modemler, daha önce rapor. olarak         onun büyük rakipleri için bir imtiyaz Cisco Systems (NASDAQ: CSCO)
05.07.2013 16:34:00

BI için bir Talep odaklý Yaklaþým
Vanguard çözüm arkasýndaki temel kavram iþ zekasý (BI) kullanýcýnýn teknik çözüm deðil, tersi dikte iþ ihtiyacý var demektir ki, talep odaklý olmasý gerekir. Diðer bir deyiþle, bu iþ kullanýcýlarý süreci sürücü izin ve içerik alaka ve yazýlým karmaþýklýðý sorunlarý kaldýrmanýz gerekir.

BU SANAYİ İCİN MUHASEBE YAZ L M MAKALE: gerekir. Diðer bir deyiþle, bu iþ kullanýcýlarý süreci sürücü izin ve içerik alaka ve yazýlým karmaþýklýðý sorunlarý kaldýrmanýz gerekir. BT odaklý BI projeleri sýk sýk iþ kullanýcýlarý ne gerek teslim olmayan ancak, yani, Vanguard BI geliþtirme süreci doðal olarak iteratif ve açýk uçlu olduðu bir anlayýþ gelip bu nedenle iþ karar verici kendi için süreç gerektiðini etti . Böylece, satýcýnýn çözümü birden fazla sistemi, platform ya da yerlerden
05.07.2013 23:49:00

Antivirüs Yazýlýmý: Piyasa Görüþleri
Bilgisayar virüsleri benzeri görülmemiþ bir hýzda internet üzerinden yayýlýyor ve antivirüs pazarý artýk 3 milyar dolarlýk (USD), bir yýl endüstridir. Symantec, McAfee, Computer Associates, ve Trend Micro: Bu rapor dört önemli sanayi oyuncularýn finansal saðlýðý ve ürün kalitesini ölçer.

BU SANAYİ İCİN MUHASEBE YAZ L M MAKALE: Associates, ve Trend Micro: Bu rapor dört önemli sanayi oyuncularýn finansal saðlýðý ve ürün kalitesini ölçer. Piyasasý Genel ve Arka Plan Küresel antivirüs pazarýnda , dört pazar lideri þu anda Symantec , McAfee , Computer Associates gibi görünüyor, ve Trend Micro . 2003 yýlýnda, küresel antivirüs pazarýnýn yaklaþýk 2.6 milyar dolar (USD) oldu. Biz antivirüs piyasasýnýn mevcut büyüklüðü yaklaþýk 3 milyar dolar (USD), ancak 2008 yýlýna 5100000000 $ (USD) için
05.07.2013 23:49:00

Elektronik Saðlýk Kayýtlarý: Giriþ
Elektronik saðlýk kayýtlarý (EMR) bir niþ pazara hizmet vermektedir. Bu yazýlým klinikler, özel uygulamalar ve hastanelerde çalýþan saðlýk profesyonelleri için özel olarak hitap. EMR yazýlým hakkýnda saðlýk personeli ve bölümler arasýnda genel hasta bakýmý ve iletiþimi artýrmak için geldi.

BU SANAYİ İCİN MUHASEBE YAZ L M MAKALE: Web sadece 1992 yýlýndan bu yana genel kamuya açýk olmuþtur. Saðlýk, diðer sanayi bir dizi gibi, nispeten yavaþ bir hýzda adapte olmaktadýr. Anlayýþlý týbbi uygulamalar bu faktörlerin yakýnsama yararlanmak ve hastalarýna bakým yüksek kalitede sunmaya baþlamak için EMR uygulayacaktýr.
05.07.2013 23:50:00

Bakým Planlama 101
Pek çok kuruluþ yeni ve bazen çok ileri teknolojiler getirerek bakým planlama sorunlarýnýn çözüm getirmeye çalýþtýlar. Gerçek kýrýk bir þey otomatik hale getirmek için çalýþýrken daha hayal kýrýklýðý ve parmak-iþaret neden olacaktýr.

BU SANAYİ İCİN MUHASEBE YAZ L M MAKALE: az yüzde 90 olmalýdýr bu programa haftalýk olarak ve uyum planlanan gerektiðini göstermektedir. Birçoklarý için, planlý bakým çalýþmalarýnýn planlama ve yürütme bu düzeyde ulaþmak görkemli bir sorundur. Ben de, bir þüpheci oldu. Ben hiç bitiþ acil iþin bir bataklýk içine benim bakým organizasyonu düþüþ görmüþtü ve sürekli su üstünde baþýmýzý tutmak için mücadele vardý. Planlama planlý çalýþma uzak bir gezegende gibi görünüyordu. Ama bu deðiþmek
05.07.2013 19:35:00

Havacýlýk Sektöründe CMMS
Detaylý bakým, onarým ve revizyon uzmanlaþmak piyasada birçok CMMS sistemi vardýr. Bir havayolu için bir sysems seçerken, karar vericiler dikkatli olmak zorunda.

BU SANAYİ İCİN MUHASEBE YAZ L M MAKALE: CMMS sistemi olduðu gibi Bu iki parçalý not parçasý bir karar verir. Bölüm iki bakým süreci ve mobil bilgisayar tartýþacaðýz. Yazar hakkýnda Juan Francisco Segura süreçleri ve otomasyon konusunda uzmanlaþmýþ bir sanayi mühendisi. Onlarýn laboratuarlarý için elektronik ve bilgisayar ekipmanlarý düzenlenmesi, fizik alanýnda bir bilgisayar teknoloji danýþmaný olarak, Mexico City de, Universidad Iberoamericana için çalýþtý. Son altý yýl boyunca, o bir bakým planlama
05.07.2013 23:49:00


Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others