Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » bu sanayi icin i zekas vaka cal mas


Ýþ Zekasý Yenilikler
Ýþ zekasý (BI) yeniliklerin yeni bir dalga ortasýnda olduðunu. Arama uzayda Fikirler, bir hizmet olarak yazýlým ve gerçek zamanlý analitik kuruluþlarýn tam boyutunu yelpazesinde BI ulaþamayacaðý uzatýyorlar. Bu makalede, bu teknolojilerin ve iþletmeler üzerindeki etkilerini bakar.

bu sanayi icin i zekas vaka cal mas  almaktadýr. Google in devrim sanayi-BI istisna deðildir yazýlýmýn çeþitli alanlarda dokundu. Geliþmiþ arama teknikleri karmaþýk kurumsal veri eriþim için daha fazla sezgisel yol sunar. Servis odaklý iþ modelleri þirketler çok daha küçük bütçeler ve zaman çizelgeleri üzerinde BI yolculuklarda atýlmak için mümkün kýlar. BI aracýlýðýyla Insight operasyonel BI yeni teknikleri ile uyarýlar ve eylemler dönüþtürülür ediliyor. Yazar Hakkýnda Anna Mallikarjunan TEC Devamı…
KOBI'ler için ERP (2012)
TEC'in KOBI'ler için yeni ERP değerlendirme modeli daha küçük işletmelerin yazılım gerekliliklerini hedefler. Organizasyonunuzun faaliyet gösterdiği alan çok sayıda değilse ve ERP işlevi iç...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » bu sanayi icin i zekas vaka cal mas


Saðlýk RFID - Deðer A Whole Sanayi
Tedarik zinciri performansýný artýrýrken RFID son ve beklenen FDA düzenlemeleri hakkýnda ve nasýl bu makale görüþmeler bu ihtiyaçlarý karþýlamak yardýmcý olabilir.

bu sanayi icin i zekas vaka cal mas  - Deðer A Whole Sanayi gýda ve ilaç idaresi , envanter yönetimi RFID , radyo frekansý tanýmlama , radyo frekansý tanýmlama uygulamalarý , radyo frekansý tanýmlama cihazý , radyo frekansý tanýmlama aygýtlarý , radyo frekansý tanýmlama RFID , radyo frekansý tanýmlama RFID teknolojisi , radyo frekansý tanýmlama sistemi , radyo frekansý tanýmlama sistemleri , radyo frekansý tanýmlama teknolojisi , rdif , rdif cips , rdif okuyucu , rdif etiketi , rdif etiketleri rdif teknolojisi , rf Devamı…
Biomet, Inc Ýþ Zekasý Baþarý
Biomet, satýþ bilgileri için dünya çapýnda ihtiyaç desteklemek için gerekli ortopedik týbbi ürünleri üreticisi.

bu sanayi icin i zekas vaka cal mas  içine Geniþletiyor | Sürecinde Sanayi Ortak Lojistik için ÖTV ve G-Log Formu Ýttifak | ÖTV Kullanýcý Konferansý nda Analist / ÖTV Hisse Vizyon | SSA Satýn Aldý MAX Onun MIN itibaren Atýlým için umut | ÖTV A.Þ. Süreç Üretim için (e) Ýþ Demektir | Invensys Yeni Bölümü Duyurdu - Baan Süreci | Süreci ERP Pazar PRISM ve dönek kaybeder | E * Trade Özel Güvenlik Uyarýsý yok sayar, Ama Kamu Hullaballoo Tepki alýr | Altrec Extremes E-ticaret Alýr | Devamı…
PLM Bir Sanayi Affair - Yoksa o mu?
Soru, 'dikey sektör ihtiyaçlarýný bir PLM yazýlým seçimi önemli bir rol oynar mý?' cevap basit bir soru olmalýdýr. Bunun yerine, iyi bir dizi soru ile cevap bir sorudur.

bu sanayi icin i zekas vaka cal mas  PLM Bir Sanayi Affair - Yoksa o mu? teknoloji çözümleri deðerlendirmek , Stratejik Satýcý Deðerlendirme Kriterleri , Ürün Teknolojisi /> PLM Bir Sanayi Affair - Yoksa o mu? Jim Brown - Temmuz 5, 2013 Read Comments PLM Bir Sanayi Affair - Yoksa o ? Seçme   Yazar - Jim   Kahverengi             - 26 Aralýk 2003    Giriþ Genellikle en karmaþýk cevaplarý en basit soru var. Basit bir soru gibi görünen, Ürün Yaþam Döngüsü Yönetimi (PLM) çözüm arayan sanayi önemli mi? Devamı…
Vaka Çalýþmasý: Hýzlý Büyüme için Küçük Perakende Zinciri kadar Gears
Fil Ecz, doðal saðlýk ve saðlýklý yaþam perakende pazarýnda bir start-up perakende zinciri, þirketin sektördeki büyük oyuncular ile rekabet ve hýzlý büyüme elde etmek için yardýmcý olmak için bir yazýlým çözümü gerekli. Perakendeci ALDATA Çözüm ile doðru yazýlýmý bulundu.

bu sanayi icin i zekas vaka cal mas  ALDATA Çözüm,perakende yazýlým,perakende çözüm,envanter görünürlüðü,satýþ raporlama,merkezi çevre,olmayan çevre,yazýlým uygulamasý,entegrasyon gereksinimleri,noktasý çözümler Devamı…
XML uskur için Yeni Giriþim Fonu
Internet giriþimcisi David Poole XML tabanlý þirketler hedefleyen bir giriþim sermayesi fonu oluþturulmasý duyurdu.

bu sanayi icin i zekas vaka cal mas   Poole gördüðü iki yýl sanayi içinde   , ikinci dalga için hazýr olacak sýrasýnda üzerinde ticari iþlemler   Telefonla yapýlan fýrsatlar bugün olduðu gibi internet gibi her yerde olacaktýr. dikkat çeken bu   farklý üreticilerin ve standartlara kurumlar arasýnda çatýþmalar (TEC bak vardýr   Haber Analizi madde: Ariba   Baþarýlar Vurgu Standartlarý Savaþlarý Aðustos 1999) Poole not aldýðýnýz süre   Bu alanlarda algýlanan liderlik, pazar konumlandýrma için Devamı…
Akýllý Analytics, Ýþ Zekasý Geleceði
Ýþ zekasý (BI) bu popülaritesi büyüdükçe geliþmektedir. BI içinde, tahmine dayalý analitik geleneksel analitik bir kayma var ve tahmine dayalý analitik ayrý yeni bir yazýlým sektörü olarak ortaya çýkmaktadýr.

bu sanayi icin i zekas vaka cal mas   Angoss Angoss gibi geliþmiþ sanayi özel akýllý analitik yazýlým FundGuard , Angoss Telekom Pazarlama Analytics ve Angoss Alacaklar ve Ödemeler Analytics . Dýþýnda finans sektörü Angoss yazýlým telekom, yaþam bilimleri ve perakende kuruluþlar tarafýndan kullanýlýr. Fair Isaac Corporation benzer doðrultuda , Fair Isaac Corporation kredi skorlama sistemlerinin önde gelen saðlayýcýsýdýr. Firma tüketici kredisi sektörü için istatistik tabanlý akýllý araçlar sunar. Model Devamı…
Intentia: Moda ve Stil ile Out Stepping Dördüncü Bölüm: Movex Vaka Çalýþmasý Kullanýcý Öneriler ile
Intentia en Movex moda endüstrisinin eðilimleri ve sorunlara yanýt için yeterli araçlar saðlar. Intentia fonksiyonlarý ve özelliklerine göre, sýrayla mali ev almak için çalýþmaya devam etmelidir ederken Movex yetkin moda dünyasýnda rekabet edebilmek satýcýlarýnýn kimsenin kýsa listesinde olmayý hak ediyor.

bu sanayi icin i zekas vaka cal mas   Tekstil | Süreç Üretim: Sanayi Belirli Koþullar Bölüm: Giriþ | Küçük ve Orta Ölçekli Ýþletmelere Catering | Yiyecek ve Ýçecek için Intentia en Movex: Kuzey Amerika da bir dayanak kazanmak Bölüm Üç: Gözlemler ve Kullanýcý Öneriler | Yiyecek ve Ýçecek için Intentia en Movex: Kuzey Amerika da bir dayanak kazanmak Part Two: SCM ve Diðer Fonksiyonlar | Yiyecek ve Ýçecek için Intentia en Movex: Kuzey Amerika da bir dayanak kazanmak Bölüm 1: Fonksiyonlar ve Movex Özellikleri | Devamı…
'Ortak Ticaret': ERP, CRM, e-Proc, ve SCM Unite! A Serisi Çalýþmasý: SAP AG
SAP AG görünüþte geniþ geliþtirme ittifaklar, þirket satýn almalarý, Ýnternet portallarý geliþtirme ve bir görünüþte oldukça açýk yaklaþýmý, yazýlým geliþtirme ve daðýtým için sýký, hantal, Baþka-icat-Ýþte (NIH) bir yaklaþým, bir strateji uçurum geçti Her iki teknoloji paylaþýmý hem de SAP'nin yeni çoklu mySAP.com ™ giriþimleri için IBM Danýþmanlýk destek destekleme için IBM ile derin, yeni bir iliþki. 'Ýþbirlikçi' ve 'SAP' Hiç ayný makalede görmüþ olabilir iki kelime deðildi. Þimdi bunu görüyoruz.

bu sanayi icin i zekas vaka cal mas  için Çözümler -         Herhangi Sanayi için Entegre E-Ýþ Platformu. Bu, SAP         Bildiðimiz ve sevgi büyüdü tüm siðiller ve dikenler, için? Hayýr.         Onlar kucaklayan ise Ýnternet kucaklayan, stratejik bir uçurum geçti         ortaklarý ve rakipleri hem, ve geri dönüþ gibi görünüyor.         Eylemlerinin bazýlarý sadece Tanýk: Nisan         2.000 - SAP AG ve Microsoft niyeti duyurmak mySAP.com getirmek için Devamı…
NetWare için net Woes
Novell satýþlarý geriledi olarak, 2000 yýlýnýn ikinci çeyreði için alt-beklenenden gelirlerinin finansal analistler uyardý. Bu NetWare için iyiye iþaret deðil.

bu sanayi icin i zekas vaka cal mas  Novell,netware,novell rapor,eDirectory,iþletme için best-of-cins,e-iþ dizinleri,NetWare merkezli bir þirket,NetWare satýþ Devamı…
E-Posta Etkin Ekip Çalýþmasý
Uygulanmasý yoluyla bir verimliliðin artýrýlmasý ve ilgili iþletme maliyetleri aþaðý sürüþ, bir kullanýcý teorik olarak her yerde her zaman onun kendi mesajlarý eriþebilir "Evrensel Gelen kutusu".

bu sanayi icin i zekas vaka cal mas  Groupware sistemleri,birleþik mesajlaþma,sanal ofis,ücretsiz telefon hizmeti,800 telefon hizmeti,800 numara servisi,800 ücretsiz hizmet,faks e-posta,barýndýrýlan pbx,sanal faks,internet sesli,sanal telefon hizmeti,ücretsiz telefon numarasý hizmeti,sesli posta hizmeti <barýndýrma> Ucuz e-posta,800 telefon numaralarý Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others